راهی میتواندچرا خدا یک فرضیه علمی نیست؟

دکتر سروش ::
ببینید فرض کنیم که خدایی وجود داشته داشته باشد، این خدا از چه راهی میتواند خود را به ما نشان دهد؟
خدایی که غیرمادی است از چه راهی میتواند در جهان ماده ظهور کند؟
این خدا باید چه کاری را انجام دهد؟.....

اشتباه داوکینز کجاست؟

منبع اصلی مطلب : خداباوران
برچسب ها : راهی میتواند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اشتباه داوکینز کجاست؟